PORADY

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

– Ubezpieczonego.
– Osoby która pobierała rentę.
– Osoby która pobierała emeryturę.
– Osoby która pomimo tego, że nie miała ustalonego prawa do renty lub emerytury to w chwili śmierci spełniała kryteria do jej pobierania lub uzyskania.
– Członka rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty.

Zasiłek przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Jeżeli koszty pogrzebu poniosło więcej osób, to podlega on podziałowi proporcjonalnie do wysokości kosztów poniesionych przez każda z tych osób. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek, dzieci, dzieci przysposobione, rodzice, osoby przysposabiające, rodzeństwo, wnuki), to przysługuje jej zasiłek pogrzebowy w pełnej kwocie bez względu na wielkość poniesionych kosztów. Jeżeli natomiast koszty pogrzebu ponosi osoba spoza tej grupy, spokrewniona w dalszej linii lub osoba obca, to przysługuje jej w ramach zasiłku zwrot wszystkich kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy wynosi:

Od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r. – 6162,96 zł
Od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. – 6227,72 zł
Od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. – 6487,20 zł
Od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. – 6632,76 zł
Od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r. – 6395,70 zł
Od 1 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. – 6406,16 zł
Od 1 marca 2011 r. – 4000 zł 

Śmierć osoby bliskiej.

Śmierć osoby bliskiej:

W razie tragicznego zdarzenia jaki jest śmierć bliskiej osoby firma ABC Ostatnia Posługa może w Państwa imieniu dokonać wszelkich czynności związanych z organizacją pogrzebu. W naszych biurach obsługi klienta możecie Państwo wybrać trumny, urny, wieńce, wiązanki, odzież dla osoby zmarłej i dopełnić wszelkich formalności związanych z pogrzebem. Na Państwa zlecenie możemy przejąć większość czynności formalno-prawnych związanych ze śmiercią i pogrzebem bliskiej Wam osoby, wyrobić kartę i akt zgonu oraz załatwić wszelkie formalności w ZUS. Jesteśmy zawsze gotowi służyć Państwu pomocą i wsparciem w tych trudnych dla Was chwilach.

Dokumenty zgonu – karta i akt zgonu.

Jeśli śmierć nastąpiła w domu, zgon i jego przyczynę stwierdza lekarz pogotowia ratunkowego lub lekarz prowadzący osobę zmarłą podczas ostatniej choroby, który może wystawić kartę zgonu. Lekarz pogotowia natomiast wystawia protokół zgonu z którym należy udać się do lekarza prowadzącego (do odpowiedniej przychodni) w celu wystawienia karty zgonu. Jeżeli żaden lekarz nie podejmie się wystawienia karty zgonu można zlecić wykonanie badania pośmiertnego wykonywanego w naszym prosektorium przez lekarza patomorfologa w celu wystawienia karty zgonu. W przypadku zgonu na wskutek samobójstwa lub podejrzewane jest morderstwo lekarz pogotowia zawiadamia policję, a ta z kolei właściwą prokuraturę. Analogicznie postępuje się w przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jeżeli prokurator uzna, iż należy przeprowadzić dalsze czynności wyjaśniające, karta zgonu będzie wystawiona po wykonaniu sekcji lub oględzin zwłok. Jeżeli zgon nastąpił na terenie miasta i gminy Świdnica, miasta i gminy Świebodzice, miasta i gminy Strzegom, miasta i gminy Jaworzyna Śląska, gminy Żarów, gminy Marcinowice oraz gminy Dobromierz sekcja wykonywana jest w naszym prosektorium a karta zgonu wydawana jest w biurze obsługi klienta znajdującym się w Świdnicy przy ulicy Śląskiej 11.

Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu Latawiec w Świdnicy zgon i jego przyczynę stwierdza lekarz prowadzący, karta zgonu należy odebrać bezpośrednio w jednostce opieki zdrowotnej. Ciało osoby zmarłej przewożone jest do chłodni przy ulicy Śląskiej 11 gdzie jest przechowywane do chwili odbioru przez osobę uprawnioną. Koszt transportu i przechowania przez pierwsze 3 doby pokrywa zakład opieki zdrowotnej. W przypadku niewystarczającej wiedzy co do przyczyny zgonu, lekarz podejmuje decyzje o przeprowadzeniu sekcji zwłok osoby zmarłej. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy zgon nastąpił w ciągi 24h od przyjęcia do szpitala. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu Latawiec w Świdnicy, sekcja zwłok przeprowadzana jest w naszym prosektorium a kartę zgonu należy odebrać bezpośrednio w jednostce opieki zdrowotnej u lekarza prowadzącego.

Karta zgonu wystawiona jest przez lekarza w dwóch egzemplarzach (jeden dla celów statystycznych, drugi dla celów pochowania zwłok) i podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu. USC na podstawie karty zgonu oraz dowodu osobistego osoby zmarłej, a jeżeli była to osoba małoletnia, na podstawie metryki urodzenia wydaje akt zgonu (bezpłatne 1 egzemplarz). Egzemplarz karty zgonu dla celów pochowania zwłok, zawierający adnotacje USC o rejestracji zgonu stanowi formalno-prawną podstawę do pochowania osoby bliskiej na cmentarzu i jest przeznaczony dla administratora cmentarza.

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE

Biuro Śląska
Biuro Zamenhofa (2)
Biuro Jawor
Biuro Strzegom